Sveiki atvykę į oficialų Amway Amway Polska Sp. z.o.o. tinklapį.

 Amway – Tinklapio naudojimo sąlygos

Prieigą prie www.amway-lithuania.com tinklapio (toliau – Amway tinklapio) ir jo naudojimą, taip pat per Amway tinklapį prieinamą informaciją, medžiagą, produktus ir paslaugas reglamentuoja šios naudojimo sąlygos (toliau – Tinklapio naudojimo sąlygos). 

Be to, Amway Verslo Savininkams (angl. Amway Business Owners, toliau - ABOs), Nariams arba Nariams + taikomos Amway elgesio taisyklės (angl. Amway Rules of Conduct) ir Amway politikos (angl. Amway Policies), o bet kuriems prekių ir paslaugų pirkimams taikomos Amway pirkimo sąlygos (angl. Amway Terms and Conditions of Purchase).

Tinklapio naudojimo sąlygos laikas nuo laiko gali būti atnaujinamos. Atnaujintos versijos paskelbiamos Amway tinklapyje ir įsigalioja nedelsiant. Naudodami Amway tinklapį, turite reguliariai pasitikrinti, ar Tinklapio naudojimo sąlygos neatnaujintos ir nepakeistos. 

Amway tinklapis pateikia informaciją apie Amway, Amway verslo galimybę (angl. Amway Business Opportunity) ir Amway produktus bei paslaugas, yra skirtas tik naudojimui iš Lietuvos ir Lietuvoje ir remiasi Lietuvos įstatymais. Amway neprisiima atsakomybės už Amway tinklapio naudojimą iš kitų šalių. 

Spustelėkite šias nuorodas, kad patektumėte į atitinkamą skiltį tiesiogiai:

1. Slaptažodžiu apsaugotos Tinklapio dalys

2. Amway privatumo pareiškimas ir politikos

3. Amway tinklapio medžiagos autorių teisės ir naudojimas

4. Nuorodos į kitus tinklapius

5. Nuorodos iš kitų tinklapių į Amway tinklapį 

6. Atsakomybės ribojimas, garantijų netaikymas ir žalos kompensavimas

7. Prieigos prie Amway tinklapio ribojimas ar blokavimas dėl Tinklapio naudojimo sąlygų pažeidimų

8. Sutarties nedalomumo nuostata

9. Teisės, jurisdikcijos ir ginčų sprendimo vietos pasirinkimas

1. Slaptažodžiu apsaugotos Tinklapio dalys

Slaptažodžiu apsaugotos Amway tinklapio dalys yra skirtos tik ABOs ir jų pirkėjams bei Nariams + / Nariams Lietuvoje. Jeigu Jūs dar nepažįstate ABO ir norite su juo susisiekti, prašom naudoti Kontaktų formą, kurią rasite www.amway-lithuania.com.

Įsidėmėkite: slaptažodžių negalima duoti tretiesiems asmenims ir jie turi būti apsaugoti nuo neleistinos prieigos. Jeigu sužinosite apie bet kokį neleistiną Jūsų slaptažodžio panaudojimą, turite pranešti apie tai Amway nedelsiant. Amway neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą dėl netinkamo slaptažodžių vartojimo.

2. Amway privatumo pareiškimas ir politikos

Visi asmens duomenys, pateikiami Amway naudojant Amway tinklapį, bus tvarkomi remiantis Tinklapio privatumo pareiškimu. Jeigu Jūs prisiregistruojate arba prisijungiate kaip ABO, Narys arba Narys +, papildomai bus taikoma Privatumo politika ABOs ir Nariams. Jeigu prisiregistruojate ar prisijungiate kaip Pirkėjas, papildomai bus taikoma Privatumo politika Pirkėjams.

Visa informacija, suteikta Amway jos tinklapio naudojimo metu, turi būti teisinga, išsami ir naujausia. Jeigu turime priežastį manyti, kad pateikta neteisinga, neišsami ar nenaujausia informacija, prieiga prie Amway tinklapio gali būti apribota arba užblokuota.

3. Amway tinklapio medžiagos autorių teisės ir naudojimas

Amway tinklapis ir medžiaga Amway tinklapyje yra saugomi intelektinės nuosavybės teisėmis, įskaitant autorių teises, juridinių asmenų pavadinimus ir prekių ženklus, įskaitant pavadinimą „Amway“ ir Amway logotipą, ir priklauso Amway arba yra naudojami Amway pagal tokių teisių turėtojo išduotą licenciją ar leidimą. Tokiomis intelektinės nuosavybės teisėmis apsaugota medžiaga apima dizainą, maketą, išorę, išvaizdą, grafiką, fotografijas, atvaizdus, straipsnius, pasakojimus ir kitą medžiagą, esančią Amway tinklapyje (kartu toliau vadinama – Tinklapio medžiaga). 

Tinklapio medžiaga gali būti atgaminama, platinama, skelbiama ar kitaip viešai pateikiama remiantis išankstiniu raštišku Amway sutikimu. Kaip išimtį iš šios taisyklės, Amway suteikia ABOs ir Nariams + ribotą, neišimtinę, atšaukiamą licenciją naudoti Tinklapio medžiagą tik savo ABO arba Nario + verslo vykdymo tikslais, atsisiunčiant, išsaugant, atspausdinant, kopijuojant, pasidalinant ir pateikiant Tinklapio medžiagą, su sąlyga, kad Medžiaga nekeičiama ir informacijos šaltinis nurodomas tuo atveju, jeigu Tinklapio medžiaga atskleidžiama tretiesiems asmenims. Jeigu turėtumėte papildomų klausimų dėl Tinklapio medžiagos naudojimo, prašom kreiptis į mus per Kontaktų formą.

Teisė naudoti kaip ABO arba Nariui + slaptažodžiu apsaugotas Amway tinklapio dalis pasibaigia nutraukus ABO/Nario + sutartį, be jokių papildomų Amway sprendimų. Pasibaigus minėtos teisės galiojimui, ABO arba Narys + turi ištrinti arba sunaikinti visą išsaugotą, atspausdintą ar nukopijuotą medžiagą, nebent pagal teisinius reikalavimus ją reikia laikyti.

4. Nuorodos į kitus tinklapius

Mes galime susisieti su kitais mūsų nekontroliuojamais tinklapiais. Mes nesame atsakingi už informaciją ar medžiagą, kurią pateikia tokie trečiųjų asmenų tinklapiai. Raginame Jus perskaityti visų trečiųjų asmenų tinklapių privatumo pareiškimus prieš naudojant tokius tinklapius ar pateikiant kokius nors asmens duomenis ar bet kurią kitą informaciją tokiuose tinklapiuose ar per juos.

5.Nuorodos iš kitų tinklapių į Amway tinklapį 

Norėdami įterpti nuorodas iš trečiųjų asmenų tinklapio į www.amway-lithuania.com, turite gauti išankstinį raštišką Amway sutikimą. Jeigu norėtumėte pateikti nuorodas iš kitų tinklapių, kreipkitės į mus per Kontaktų formą.

6. Atsakomybės ribojimas, garantijų netaikymas ir žalos kompensavimas

Taikomų įstatymų leidžiama apimtimi, nei Amway, nei su ja susijusios bendrovės nebus atsakingos už jokią tiesioginę, netiesioginę ar kitokią žalą, įskaitant žalą turtui, turto naudojimo praradimą, verslo praradimą, ekonominius nuostolius, duomenų praradimą arba negautą pelną, atsiradusį dėl to, kad Jūs naudojotės arba negalėjote naudotis Amway tinklapiu ar jo turiniu, turėjote arba neturėjote prieigos prie jų, bet tuo neapsiribojant. 

Amway dės pagrįstas pastangas siekdama užtikrinti, kad šiame Tinklapyje pateikta informacija ir medžiaga būtų teisinga. Tačiau Amway negali užtikrinti visos informacijos ir medžiagos tikslumo ir neprisiima jokios atsakomybės dėl Tinklapyje esančios informacijos ar medžiagos tikslumo, išsamumo ar tikrumo. Mes negarantuojame, kad šio Tinklapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ar be klaidų arba kad Tinklapyje nebus virusų ar kitų komponentų, kurie gali būti žalingi įrengimams ar programinei įrangai. Amway negarantuoja Amway tinklapio suderinamumo su jūsų naudojamais įrengimais ar programine įranga ir negarantuoja, kad Amway tinklapis bus prieinamas visuomet ar kuriuo nors konkrečiu metu.

Jūs sutinkate kompensuoti Amway ir su ja susijusioms bendrovėms bet kokią žalą ir apsaugoti nuo bet kokios atsakomybės, susijusios su Jūsų šių Tinklapio naudojimo sąlygų pažeidimu ar Amway tinklapio naudojimu. 

7. Prieigos prie Amway tinklapio ribojimas ar blokavimas dėl Tinklapio naudojimo sąlygų pažeidimų

Pažeidus šias Tinklapio naudojimo sąlygas, ypač naudojant Amway tinklapį ar atskirus Amway tinklapio elementus ne pagal paskirtį, prieiga prie Amway tinklapio gali būti apribota ar užblokuota.

Amway pasilieka teisę keisti iš dalies ar visiškai, blokuoti arba nutraukti Amway tinklapio arba jo turinio veikimą bet kuriuo metu dėl bet kokių priežasčių. 

8. Sutarties nedalomumo nuostata

Jeigu viena iš šių Tinklapio naudojimo nuostatų būtų negaliojanti arba teismas paskelbtų ją negaliojančia, tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui.

9. Teisės, jurisdikcijos ir ginčų sprendimo vietos pasirinkimas

Amway tinklapio naudojimą ir šias Tinklapio naudojimo sąlygas reglamentuoja Lietuvos įstatymai. Jeigu įstatymai nenumato kitaip, Lietuvos teismai turi išimtinę jurisdikciją ir yra vieta spręsti bet kuriuos ginčus, kylančius iš Amway tinklapio ar šių Tinklapio naudojimo sąlygų arba susijusiems su jų naudojimu.